Nederlands Fruit Netwerk

Het Nederlands Fruit Netwerk (NFN): behoud van oude fruitrassen in Nederland

In het 'Nationaal plan in situ conservering genetische bronnen' is de ambitie opgenomen dat er vanaf 2020 geen traditioneel Nederlandse rassen meer verloren gaan. Als onderdeel van dit plan is in 2017 het Nederlands Fruit Netwerk ontstaan.

De leden vertegenwoordigen een aantal pomologische verenigingen, particulieren en het CGN. Zij werken samen in planning en uitvoering om een Nederlands cultureel erfgoed collectie op te bouwen en deze duurzaam te conserveren.

In het verleden gebruikte en ontwikkelde fruitrassen vormen, als ons levende culturele erfgoed, een belangrijke bron van genetische diversiteit. Het NFN heeft zich tot taak gesteld deze diversiteit te behouden door te inventariseren welke rassen er in Nederland door NGO's, particulieren en het Centrum Genetische Bronnen, Nederland in stand worden gehouden. Het betreft rassen die hier ooit op grotere of kleinere schaal, landelijk, regionaal, of slechts lokaal werden geteeld. De gegevens omtrent de geïnventariseerde rassen worden opgeslagen in een databestand en komen uiteindelijk beschikbaar via een doorzoekbare database. De rassen zullen door een panel van ras-deskundigen worden beoordeeld en geverifieerd. De selectie van de geverifieerde rassen zullen uiteindelijk als Nederlands cultureel erfgoed geconserveerd worden.